SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtuuston talousarviokokouksessa

Ajankohtaista

 

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muu yleisö

Viime vuosina ympäri Suomea on kunnissa painittu kurjistuneen taloustilanteen vuoksi. Taloudellisen taantuman ja ikärakenteen pysyvän muutoksen vuoksi valtion ja kuntien taloudellinen liikkumavara on pieni. Sote- ja kuntauudistus ovat osaltaan hämmentäneet kuntalaisia ja kuntapäättäjiä, mutta onneksi vihdoin sote-ratkaisu on saatu aikaiseksi. Tärkeintä meille sosialidemokraateille on, että saatiin aikaan ratkaisu, joka vahvistaa julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Monen kunnan valtuustosalista on kuulunut samanlainen viesti syksyn aikana: ”Talousarviota ei ole koskaan tehty näin haastavassa tilanteessa”. Riihimäki ei tee poikkeusta tähän.

Tänään valtuutetut tulevat tässä salissa vetoamaan siihen, että on vastuutonta jättää tuleville sukupolville kohtuutonta velkataakkaa. Kaupungin velkaantumisesta onkin syytä olla huolissaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että noilla velkaeuroilla olemme saaneet kaupunkiimme paljon hyviä vetovoimatekijöitä, kuten elinkeinoelämän kannalta merkittäviä investointeja ja panostaneet peruspalveluihin muun muassa remontoimalla kouluja.

Me sosialidemokraatit näemme asian toisen puolen myös. Emme halua tehdä sellaisia säästöjä joiden negatiiviset vaikutukset näkyvät vielä pitkään tuleville sukupolville. Tämän vuoksi teemmekin talousarvioesitykseen muutamia meille tärkeitä muutosesityksiä.

Helpoin tapa säästää on käyttää juustohöylää. Tällä tosin emme pääse pitkälle, vaan lähinnä rapautamme toimivia, kuntalaisten kannalta tärkeitä palveluita. Emme noin vaan voi luopua oikeastaan mistään. Lapsille ja vanhuksille on taattava lain edellyttämät palvelut ja myös sairaista on pidettävä huoli.

Ei-lakisääteisten palveluiden osuus kuntataloudessa on häviävän pieni ja näitäkin tarvitaan, koska nämä tukevat lakisääteisiä palveluita. Emme voi tarkalleen tietää kuinka paljon säästämme sosiaali- ja terveydenhuoltokuluissa kun panostamme kulttuuriin tai liikuntaan.

Onkin pyrittävä tekemään rakenteellisia uudistuksia. Tämäkin lause on kuultu useasti tässä salissa, mutta olemmeko edenneet asiassa? Meille sosialidemokraateille rakenneuudistuksilla tarkoitetaan myös palveluiden tuottamista ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisy on jo pitkään ollut hittitermi, mutta kun on tullut aika päättää ennaltaehkäisevistä toimista, ovat usein karsinnan kohteeksi joutuneet juuri nämä palvelut.

Kaupungissamme sote-puolella työhön on nyt käyty suurin tavoittein ja toivommekin, että valtuusto antaa näille uudistuksille täyden tuen. Uudistuksia tehdessä tulee myös huomioida henkilöstön jaksaminen, jonka vuoksi muutosjohtaminen nousee tärkeään rooliin. Löytyykö meiltä tällaista osaamista? Tärkeää on kuitenkin, että viemme uudistuksia läpi aktiivisesti.

Myös vanhuspalvelulain vaikutukset alkavat näkymään arjen tasolla kunnissa. Laki velvoittaa kunnat laatimaan suunnitelman lakiin liittyvistä toimistaan ja tällaista on nyt seudulla alettu tekemään. Seudullinen suunnitelma tuo meille käytännöllisiä esimerkkejä, miten voimme tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Suunnitelma painottaa kotona asumista ja kuntouttavia toimenpiteitä. Hyvät suunnitelmat ovat ehdottomasti tarpeen, sillä yli 75-vuotiaita on seutukunnallamme nyt jo yli 3 800 ja vuonna 2029 jo lähes 7 000. Ovatko palvelumme silloin ajan tasalla?

Sosialidemokraattien mielestä parasta ennaltaehkäisyä on pitää huolta toimivista peruspalveluista, joista yksi tärkeimmistä on peruskoulumme. Peruskoulun parhaita puolia – tasa-arvoa ja jokaisen oikeutta oppimiseen – on vaalittava ja tämän vuoksi opetustuntien leikkaamiseen tulee suhtautua kriittisesti. Nyt olemme leikkaamassa opetustunteja niiltä, jotka niitä ehkä eniten tarvitsevat. Tätä me emme voi hyväksyä ja tulemmekin tekemään tähän muutosesityksen.

Yksi ei-lakisääteisistä palveluista on Riihimäki-lisä. Moni kunta on luopunut kotihoidontuen kuntalisästä kokonaan. Onkin kysyttävä onko Riihimäen kaupungilla varaa maksaa hyvätuloisille perheille kuntalisää, joka ei ole lakisääteinen? Tulorajan pudottaminen 5000 eurosta 3000 euroon tuntuu kohtuulliselta. On tärkeätä kohdentaa ne vähäiset jaossa olevat eurot niitä oikeasti tarvitseville.

Viime vuonna talousarvio kokouksessa myös toivottiin, että lisän myöntämisperusteisiin kiinnitettäisiin huomiota. Näin ei ole kuitenkaan tehty. Yhä edelleen lisä ei ole kaikkien saatavilla vaan jättää ulkopuolelle muun muassa työttömyydestä kärsivät perheet. Lisän saamiseksi tulee täyttää ns. työssäoloehto, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että lisää saavan tulee olla ollut työssä tai päätoimisena opiskelijana neljä kuukautta ennen äitiysvapaalle jäämistä. Tämä ehto istuu huonosti yhteen nykyisen työllisyystilanteen ja epävarmojen silppu- ja pätkätöiden kanssa. Näin ollen huomattava osa perheistä jää lisän ulkopuolelle sen kriteereiden vuoksi ja asettaa näin perheet epätasa-arvoiseen asemaan.

Jotta voimme taata kuntalaisille heille kuuluvat palvelut, joudumme korottaman veroja ja maksuja. Olemme kuunnelleet kuntalaisten mielipiteitä ja kaikki tuntuvat ymmärtävän sen, että kaikkien tulee omalta osaltaan osallistua talkoisiin. Meille on tärkeää, että tämä tehdään oikeudenmukaisesti ja kohtuudella.

Riihimäkeläiset yhdistykset myös joutuvat osallistumaan näihin talkoisiin. Mutta, onko kohtuullista, että samaan aikaan pienennämme yhdistyksen avustuksia, nostamme liikuntapaikkojen käyttömaksuja ja olemme myymässä yhdistysten käyttämiä tiloja? Tätä on syytä pohtia tarkkaan, koska Suomi on järjestöjen ja yhdistysten luvattu maa.

Talousarviokirjassa todetaan, että kuntien työllistämisvastuuta lisätään ja kuntien vastuu työmarkkinatuen rahoituksesta kasvaa. Tämän vuoksi on tehty suunnitelma kuntouttavan työtoiminnan lisäämiseksi, jossa tavoitteet ovat kovat. Voimme vain toivoa, että nämä todella toteutuvat, jotta vältymme turhilta sakkomaksuilta. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee kuntouttavaan työtoimintaan perustettavat virat saada mahdollisimman nopeasti käyttöön. Me sosialidemokraatit kannamme huolta myös työ- ja elinkeinopalveluiden toimivuudesta seudullamme. Kaupungin tulee vaikuttaa aktiivisesti naapurikuntien kanssa monipuolisten te-palveluiden varmistamiseksi.

Investointien osalta olemme myös hankalassa tilanteessa. Investoinneista eniten mietityttää Uramon koulun tilanne, johon on löydyttävä ratkaisu. Meillä päättäjillä tuleekin olla selkeä kuva siitä millaisen koulun tarvitsemme tulevaisuudessa Uramon alueelle.

Nämä ajat vaativat meiltä päättäjiltä rehellisiä valintoja sekä kykyä keskittyä olennaiseen. Moneen tärkeään kohteeseen rahaa löytyy vain rajallisesti. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa perusarvot korostuvat. Tänään olemme näiden äärellä ja ne tulevat näkymään tänään tehtävissä päätöksissä.


Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoron Riihimäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.12.2014 piti Miia Nahkuri
Artikkelikuva arkistosta.